Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af seksten medlemmer, af hvilke tre udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, fem vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, et medlem udpeges af Danske Bioanalytikere, et medlem udpeges af Danske Fysioterapeuter, et medlem udpeges af Ergoterapeutforeningen, et medlem udpeges af Kost- & Ernæringsforbundet og et medlem udpeges af Jordemoderforeningen samt to særligt sagkyndige medlemmer, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

‚Ä®Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2020 elleve kvinder og fem mænd i bestyrelsen:

Udpeget af Danske Regioner

 • Ulla Astman, formand, regionrådsformand
 • Bo Libergren, medlem, regionrådsmedlem
 • Steen Thomsen, medlem, regionrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Niels Borring, medlem, borgmester

Udpeget af Kost- & Ernæringsforbundet

 • Ghita Parry, næstformand, formand Kost- & Ernæringsforbundet

Udpeget af Danske Fysioterapeuter

 • Tina Lambrecht, medlem, formand for Danske Fysioterapeuter

Udpeget af Danske Bioanalytikere

 • Bitten Kristensen, medlem, næstformand for Danske Bioanalytikere

Udpeget af Ergoterapeutforeningen

 • Tina Nør Langager, medlem, formand for Ergoterapeutforeningen

Udpeget af Jordemoderforeningen

 • Lis Britt Munk, medlem, formand for Jordemoderforeningen

Udpeget af Danske Regioner, KL, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost- & Ernæringsforbundet

 • Lisa Lund Holst, særlig investeringssagkyndig, SVP Risk Manager
 • Jesper Cramon, revisionsudvalgsformand, VP Group Finance

Generalforsamlingsvalgt

 • Merete Ringsholt, medlem, bioanalytiker
 • Lone Høhne, medlem, ergoterapeut
 • Brian Errebo-Jensen, medlem, fysioterapeut
 • Mary-Ann Sørensen, medlem, kost- og ernæringsfaglig
 • Birgit Plough Jensen, medlem, jordemoder (udtrådt 19.06.2020)
 • Anita Barbesgaard, medlem, jordemoder (tiltrådt 19.06.2020)

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de tre medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er Jesper Cramon, som er VP Group Finance, NKT, Danmark.
Jesper Cramon opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Brian Errebo-Jensen
 • Lisa Lund Holst

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 197.135 kr., og næstformandens honorar er 131.427 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 56.244 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 131.427 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.086 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorar til Ghita Parry udbetales til Kost- & Ernæringsforbundet, honorar til Tina Lambrecht udbetales til Danske Fysioterapeuter, honorar til Tina Nør Langager udbetales til Ergoterapeutforeningen og honorar til Lis Britt Munk udbetales til Jordemoderforeningen.

Direktion

 • Jon Johnsen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA, ejes af fire pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og Pensionskassen for Farmakonomer.